Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego Błękitny Kopań lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie jest Nowakowski Tarsalewski sp. j. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piramowicza 15 lok. 18, 90-254 Łódź, KRS 0000821987 NIP 7252296222 REGON 385208067(dalej jako „Administrator”).

 1. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator gromadzi następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika takie jak:

 • Imię i nazwisko;

 • Adres e-mail;

 • Numer telefonu;

 • Treść wiadomości;

 • Nr dokumentu tożsamości;

 • Nr rejestracyjny samochodu (w przypadku korzystania z parkingu);

 • Nr PESEL.

Dane dzieci takie jak imię, nazwisko i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów w celu ustalenia ich wieku i prawa do przysługujących im zniżek oraz w celach statystycznych, w szczególności na potrzeby GUS i opłaty klimatycznej.

 1. CEL ZBIERANIA DANYCH

Zbierane są wyłącznie dane osobowe które są niezbędne do dokonania rezerwacji pobytu, oraz wykonania kompleksowej usługi hotelowej.

 1. PODSTAWA ZBIERANIA DANYCH

Podanie przez Użytkownika danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania rezerwacji pobytu i usługi hotelowej.

Wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych wymaga odrębnej zgody Użytkownika i nie jest niezbędne do rezerwacji pobytu ani wykonania usługi hotelowej.

 1. SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

Dane są zbierane podczas :

– procesu kontaktu lub rezerwacji przez stronę internetową poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora,

– procesu rezerwacji wykonywanej osobiście w obiekcie, drogą telefoniczną lub mailową, a także w trakcie meldowania gościa w obiekcie,

– dane mogą zostać pozyskane również od partnerów Administratora z portali rezerwacyjnych (Booking.com, itp. ), jeśli wyrażona została na to zgoda.

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW W ZWIĄZKU ZE ZBIERANIEM PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 • Prawo dostępu do danych osobowych

  1. Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które Nowakowski Tarsalewski sp. j. przechowuje jako administrator danych.

  2. Realizacja tego prawa może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości mailowej z żądaniem na adres kontakt@blekitnykopan.pl

  3. Administrator udostępni dane osobowe, do których Użytkownik żąda dostępu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi.

 • Prawo do zmiany danych osobowych

 1. Użytkownicy mają prawo zmiany, modyfikacji lub aktualizacji danych, które Administrator przechowuje jako administrator danych.

 2. Realizacja tego prawa może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości mailowej z żądaniem na adres kontakt@blekitnykopan.pl

 • Prawo do wycofania zgody

 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Użytkownicy mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę.

 2. Administrator informuje o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwia wycofanie zgody w co najmniej tak łatwy sposób, w jaki zgody udzielono.

 1. W braku odmiennej informacji, realizacja tego prawa może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości mailowej z żądaniem na adres kontakt@blekitnykopan.pl

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 1. Użytkownicy mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

 2. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy:

   1. przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł,

   2. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 1. Użytkownik którego dane dotyczą, mają prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 • Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

  1. Realizacja żądań wynikających z praw opisanych w niniejszym paragrafie następuje poprzez złożenie oświadczenia o skorzystaniu z któregokolwiek z nich wiadomością na adres mailowy kontakt@blekitnykopan.pl

  2. Na żądanie osoby Administrator usuwa dane, gdy:

   1. dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach,

   2. zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej pod stawy prawnej przetwarzania,

   3. osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,

   4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

   5. konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,

   6. żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku,

chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne:

   1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

   2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

   3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,

   4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do żądania usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

   5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  1. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia danych niezbędnych do realizacji umowy, świadczenie z niej wynikające nie jest wykonywane

 1. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

 1. DANE OSOBOWE POZYSKANE ZA POMOCĄ MONITORINGU

Dane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 30 dniach od daty ich rejestracji

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

    1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, dodatkowo jeśli przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania danych Użytkowników dla celów podatkowych i rachunkowych.

    2. Administrator danych może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

    3. Dane przekazywane przez Użytkowników Administrator ma prawo ponadto przekazywać tylko tym odbiorcom, którzy będą posiadać stosowne upoważnienia w związku ze świadczeniem na rzecz Administratora usług niezbędnych do utrzymywania strony internetowej oraz innych usług związanych z wykonywaniem przez Administratora usługi hotelarskiej.

    4. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 1. SKARGA DO PUODO

W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 1. PLIKI COOKIES

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

 • utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;

 • optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;

 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;

 • zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • wyświetlana na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

Administrator informuje, że:

 • przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.

 • ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych. Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

 1. DANE KONTAKTOWE

Nowakowski Tarsalewski sp. j. z siedzibą w Łodzi

ADRES: ul. Piramowicza 15 lok. 18, 90-254 Łódź,

KRS. 0000821987

NIP 7252296222

REGON 385208067

Numer tel. 500-621-847

Adres e-mail: kontakt@blekitnykopan.pl


Ostatnia aktualizacja polityki prywatności: 23 lipca 2021 r.