ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatelem je jakákoli fyzická osoba, které se údaje týkají, využívající webové stránky Błękitny Kopań nebo elektronické služby dostupné prostřednictvím webových stránek.

Správcem osobních údajů poskytnutých Uživatelem na webových stránkách je Nowakowski Tarsalewski sp. j. se sídlem: Łódź, ul. Piramowicza 15 m. 18, 90-254 Łódź, č. KRS 0000821987, DIČ 7252296222, IČO 385208067 (dále jen „správce”).

 1. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ SPRÁVCEM

Správce shromažďuje následující osobní údaje Uživatele:

 • Jméno a příjmení;
 • Emailová adresa;
 • Telefonní číslo;
 • Obsah zprávy;
 • Číslo průkazu totožnosti;
 • Registrační číslo vozidla (v případě používání parkoviště);
 • Číslo PESEL.

Údaje o dětech jako jsou: jméno, příjmení a datum narození, jsou shromažďovány pouze od jejich rodičů nebo opatrovníků za účelem zjištění jejich věku a nároku na slevy a pro statistické účely, zejména pro potřeby Ústředního statistického úřadu a pobytové taxy.

 1. ÚČEL SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

Shromažďují se pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro rezervaci pobytu a poskytování komplexních hotelových služeb.

 • ZÁKLAD SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

Poskytnutí osobních údajů Uživatelem a souhlas s jejich zpracováním jsou dobrovolné, avšak nezbytné pro dokončení rezervace pobytu a hotelových služeb.

Použití osobních údajů Uživatele pro marketingové účely vyžaduje samostatný souhlas Uživatele a není nutné pro rezervaci pobytu nebo poskytnutí hotelových služeb.

 1. ZPŮSOB SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

Údaje se shromažďují během:

– procesu kontaktu nebo rezervace prostřednictvím webových stránek vyplněním Uživatelem kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách a odesláním prostřednictvím tohoto formuláře zprávy správci,

– procesu rezervace provedeného osobně v zařízení, telefonicky nebo e-mailem, a také při přihlášení hosta v zařízení,

– údaje mohou být také získány od partnerů správce z rezervačních portálů (Booking.com apod.), pokud byl udělen souhlas.

 1. PRÁVA UŽIVATELŮ SOUVISEJÍCÍ SE SHROMAŽĎOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCEM
 • Právo na přístup k osobním údajům
  1. Fyzické osoby mají právo na přístup k osobním údajům, které Nowakowski Tarsalewski sp. j. uchovává jako správce údajů.
  2. Toto právo lze uplatnit zasláním emailové zprávy s žádostí na adresu kontakt@blekitnykopan.pl
  3. Osobní údaje, ke kterým Uživatel žádá o přístup, poskytne správce způsobem, který mu umožní se s nimi seznámit.
 • Právo na změnu osobních údajů
 1. Uživatelé mají právo měnit, upravovat nebo aktualizovat údaje, které správce uchovává jako správce údajů.
 2. Toto právo lze uplatnit zasláním emailové zprávy s žádostí na adresu kontakt@blekitnykopan.pl
 • Právo odvolat souhlas
 1. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu mají Uživatelé právo tento souhlas kdykoli odvolat.
 2. Správce informuje o tomto právu při každém shromažďování souhlasů a umožňuje odvolání souhlasu alespoň tak snadným způsobem, jakým byl souhlas udělen.
 3. Není-li uvedeno jinak, toto právo lze uplatnit zasláním emailové zprávy s žádostí na adresu kontakt@blekitnykopan.pl
 • Právo na omezení zpracování nebo právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 1. Uživatelé mají právo kdykoli omezit zpracování nebo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů s ohledem na jejich konkrétní situaci, pokud zpracování nevyžadují právní předpisy.
 2. Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, když:
  1. zpracování jeho osobních údajů správcem je založeno na oprávněném zájmu nebo provádí se pro statistické účely, a námitka je odůvodněna konkrétní situací, ve které se nachází,
  2. osobní údaje jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování pro tento účel.
 3. Uživatel, kterého se údaje týkají, má právo požádat správce o omezení zpracování v následujících případech:
  1. osoba, které se údaje týkají, zpochybňuje správnost osobních údajů – po dobu umožňující správci zkontrolovat správnost těchto údajů;
  2. zpracování je protiprávní, a osoba, které se údaje týkají, nesouhlasí s výmazem osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  3. správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je osoba, které se údaje týkají, pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků;
  4. osoba, které se údaje týkají, vznesla námitku proti zpracování – dokud nebude zjištěno, zda oprávněné důvody na straně správce převažují nad důvody pro námitku osoby, které se údaje týkají.
 • Právo požadovat vymazání údajů a právo na přenos údajů
  1. Uplatnění požadavků vyplývajících z práv popsaných v tomto odstavci probíhá předložením prohlášení o využití některého z nich zasláním zprávy na emailovou adresu kontakt@blekitnykopan.pl
  2. Na žádost osoby správce vymaže údaje, když:
   1. údaje nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány pro jiné zákonné účely,
   2. souhlas s jejich zpracováním byl odvolán a neexistuje jiný právní základ pro zpracování,
   3. osoba vznesla účinnou námitku proti zpracování těchto údajů,
   4. údaje byly zpracovávány nezákonně,
   5. nutnost vymazat údaje vyplývá ze zákonné povinnosti,
   6. žádost se týká údajů dítěte shromážděných na základě souhlasu za účelem poskytování služeb informační společnosti nabízených přímo dítěti,

pokud jejich zpracování není nezbytné:

 1. k uplatnění práva na svobodu projevu a informací;
 2. ke splnění právní povinnosti vyžadující zpracování podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému správce podléhá, nebo k provedení úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo v rámci výkonu veřejné moci, kterou je správce pověřen;
 3. z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
 4. pro archivační účely ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu anebo pro statistické účely, je-li pravděpodobné, že právo požadovat vymazání údajů znemožní nebo vážně ztíží dosažení účelů takového zpracování; nebo
 5. pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků.
 1. V případě požadavku na vymazání údajů nezbytných pro plnění smlouvy se neplní ustanovení z ní vyplývající.
 1. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje shromážděné pro účely poskytování hotelových služeb budou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem, a v případě údajů shromážděných na základě souhlasu do jeho odvolání.

 • OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM MONITOROVÁNÍ

Údaje z monitorování budou vymazány nejpozději po 30 dnech od data jejich registrace.

 • ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Údaje jsou zpřístupněny externím subjektům pouze v mezích povolených zákonem, a také v případě, že zákon ukládá správci zpracovávat údaje Uživatelů pro daňové a účetní účely.
  2. Správce údajů může být požádán o poskytnutí informací shromážděných webovými stránkami oprávněným orgánům na základě zákonných žádostí v rozsahu vyplývajícím z žádosti.
  3. Údaje poskytované Uživateli má správce právo předat pouze těm příjemcům, kteří budou mít příslušná oprávnění v souvislosti s poskytováním správci služeb nezbytných pro údržbu webových stránek a dalších služeb souvisejících s poskytováním správcem hotelových služeb.
  4. Správce nebude poskytovat osobní údaje Uživatelů do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.
 1. STÍŽNOST PŘEDSEDOVI ÚOOÚ

Pokud Uživatel zjistí, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, má právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (předsedovi ÚOOÚ).

 1. SOUBORY COOKIE

Správce informuje, že při používání webových stránek se na koncovém zařízení Uživatele ukládají krátké textové informace zvané „cookies“. Soubory „cookie“ obsahují IT data, jako jsou: IP adresa Uživatele, název webové stránky, ze které pocházejí, doba uložení na koncovém zařízení Uživatele, parametry a statistiky a unikátní číslo. „Cookies“ jsou přesměrovány na server webových stránek prostřednictvím webového prohlížeče nainstalovaného na koncovém zařízení Uživatele.

Soubory „cookie” se na webových stránkách používají za účelem:

 • zachování technické správnosti a kontinuity relace mezi serverem webových stránek a koncovým zařízením Uživatele;
 • optimalizace používání webových stránek Uživatelem a úpravy způsobu jejich zobrazení na koncovém zařízení Uživatele;
 • zajištění bezpečnosti používání webových stránek;
 • shromažďování statistik návštěvnosti webových stránek podporujících zlepšování jejich struktury a obsahu;
 • zobrazení na koncovém zařízení Uživatele reklamního obsahu optimálně přizpůsobeného jeho preferencím.

Webové stránky používají dva typy souborů „cookie“: relační a trvalé. Relační „cookies“ jsou soubory, které se automaticky smažou z koncového zařízení Uživatele webových stránek po jeho odhlášení z webových stránek, po opuštění webových stránek nebo po vypnutí webového prohlížeče. Trvalé „cookies“ jsou uloženy v koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech „cookies“ nebo do okamžiku jejich smazání Uživatelem. Trvalé „cookies“ jsou na koncovém zařízení Uživatele instalovány pouze s jeho souhlasem.

Správce informuje, že:

 • internetové prohlížeče standardně akceptují instalaci „cookies“ na koncovém zařízení Uživatele.Každý Uživatel webových stránek může kdykoli změnit nastavení „cookies“ v používaném webovém prohlížeči takovým způsobem, že bude prohlížeč automaticky blokovat používání „cookies“ nebo bude informovat Uživatele o každém jejich umístění na jeho koncovém zařízení. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s „cookies“ jsou k dispozici v nastavení webového prohlížeče používaného Uživatelem webových stránek.
 • omezení používání „cookies“ Uživatelem může nepříznivě ovlivnit správnost a kontinuitu poskytování služeb na webových stránkách.„Cookies“ nainstalované na koncovém zařízení Uživatele webových stránek mohou být využívány inzerenty nebo obchodními partnery spolupracujícími se správcem.„Cookies“ lze považovat za osobní údaje pouze v kombinaci s dalšími údaji identifikujícími identitu, poskytnutými správci Uživatelem v rámci užívání webových stránek. Přístup k „cookies“ zpracovávaným serverem webových stránek má pouze správce.Pokud Uživatel nesouhlasí s ukládáním a přijímáním informací v souborech „cookie“, může změnit pravidla týkající se „cookies“ prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče.
 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Nowakowski Tarsalewski sp. j. se sídlem: Łódź

ADRESA: ul. Piramowicza 15 m. 18, 90-254 Łódź,

Č. KRS 0000821987

DIČ 7252296222

IČO 385208067

Telefonní číslo 500-621-847

Emailová adresa: kontakt@blekitnykopan.pl

 

Poslední aktualizace zásad ochrany osobních údajů: 23. července 2021