Regulamin obiektu "Błękitny Kopań"

Rozpoczęcie pobytu w Błękitny Kopań jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień poniższego regulaminu przez Gościa.

                                                                                                    § 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Właścicielem obiektu i stroną umowy jest Nowakowski Tarsalewski sp. j. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piramowicza 15/19.
 1. Gość może zawrzeć umowę usługi hotelowej w formie pisemnej lub za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego obiektu dostępnego na stronie www.blekitnykopan.pl lub za pośrednictwem platformy Booking.com.
 1. Warunki rezerwacji dokonanej bezpośrednio lub potwierdzonej przez właściciela obiektu rezerwacji w drodze elektronicznej, w szczególności okres, w którym pobyt ma być realizowany, cena oraz rodzaj obiektu z chwilą zawarcia umowy stają się warunkami umowy usługi hotelowej.
 1. W ramach zawartej umowy usługi hotelowej właściciel obiektu zobowiązuje się świadczyć usługę hotelową zgodną ze swoim standardem zapewniając Gościowi dostęp do obiektu na zasadach określonych w rezerwacji i regulaminie.
 1. Zawierając umowę usługi hotelowej gość zobowiązuje się do przestrzegania przez siebie i osoby zgłoszone przy rezerwacji, postanowień regulaminu, warunków rezerwacji i zapłaty ceny zgodnie z warunkami zamówienia.
 1. Z obiektu wraz z gościem mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji (maksymalnie 8 osób).
 1. Przekazanie kluczy do obiektu i jego odbiór przebiega zawsze w obecności zarządcy obiektu lub osoby do tego upoważnionej.

 

                                                                                        

                                                                                                    § 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU 

 

 1. Na terenie obiektu obowiązuje doba hotelowa trwająca od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 1. Z chwilą przybycia do obiektu Gość zobowiązany jest do:
 1. zapoznania się ze stanem zajmowanego przez siebie obiektu,
 2. niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych uwag do obiektu, w tym do stanu technicznego obiektu lub innych uwag dotyczących miejsca pobytu,
 3. podpisania karty meldunkowej,
 4. zapłaty za pobyt, chyba że płatność została uregulowana przy rezerwacji lub umowa została zawarta za pośrednictwem platformy Booking.com.
 1. Przy zameldowaniu obiekt ma prawo pobrać kaucję w kwocie 500 zł za pobyt, która zwracana jest Gościowi w dzień wyjazdu w przypadku bezusterkowego zwrotu obiektu.
 1. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.
 1. Klient ma prawo do rezygnacji z pobytu w każdym czasie.
 1. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od właściciela obiektu, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.
 1. Przy rezerwacji bezpośredniej wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% ceny w terminie 3 dni od dokonania rezerwacji pod rygorem jej anulowania. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.
 1. Płatność zadatku lub płatność za cały pobyt przed jego rozpoczęciem realizowana jest przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem Przelewy24.pl. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 1. Przy opuszczaniu obiektu należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi oraz okien.
 1. Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking. Obiekt zapewnia jedno miejsce parkingowe do jednego obiektu. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu.
 1. Gość zobowiązany jest do zachowania wzmożonych zasad bezpieczeństwa podczas grillowania. Rozpalanie grilla możliwe jest wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu.
 1. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia ogniska oraz używania otwartego ognia.
 1. Obiekty wyposażone są w czujniki dymu. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz obiektu.
 1. W obiekcie obowiązuje zakaz smażenia ryb. W tym celu można skorzystać z grilla gazowego wyposażonego w dodatkowy palnik do smażenia dostępnego dla wszystkich gości przy altanie ogrodowej.
 1. Obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem obiektu, z uwagi na zagrożenie pożarowe, a także zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
 1. Gość zobowiązany jest do segregowania śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie obiektu.
 1. Za zgubienie klucza do obiektu naliczana jest opłata w wysokości 100 zł.
 1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 8.00 rano.
 
 

                                                                                                     §  3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.Administratorem danych osobowych Gości oraz innych osób przebywających na terenie obiektu oraz wokół na obszarze objętym monitoringiem jest Nowakowski Tarsalewski sp. j. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piramowicza 15/19 NIP 7252296222 REGON 385208067 KRS 0000821987.

 1. Zakres danych osobowych jakie są przetwarzane:
 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Treść wiadomości;
 • Numer dokumentu tożsamości;
 • Numer rejestracyjny samochodu (w przypadku korzystania z parkingu);
 • Numer PESEL.
 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji umowy usługi hotelowej dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie, obsługi reklamacji, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony w zakresie ewentualnych wzajemnych roszczeń gości, a także kontaktu z Gośćmi w razie nieprzewidzianych zdarzeń.
 1. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://www.blekitnykopan.pl/polityka-prywatnosci/.
 

                                                                                                   § 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od dokonania rezerwacji.
 2. W obiekcie istnieje możliwość płatności gotówką oraz kartami płatniczymi.
 3. Ceny pobytu określone są informacyjne w cenniku dostępnym na stronie internetowej. Podane ceny nie obejmują podatku lokalnego, który wynosi 2 zł od osoby począwszy od drugiej doby pobytu. Cena realizowanej usługi określona jest w warunkach rezerwacji.
 4.  Właściciel obiektu może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 5. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie pobytu.
 6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji – reklamacje należy składać w dniu przyjazdu lub w trakcie pobytu, aby obiekt mógł zareagować w trybie natychmiastowym. Reklamacje należy zgłaszać na miejscu, telefonicznie lub mailowo, będą one rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych.